Bronnenlijst
 • Abicht, L. (2002). Een maat en één gewicht. Een kritisch essay over Israël-Palestina. Kapellen: Pelckmans.
 • Almqvist, K., & Hwang, P. (1999). Iranian refugees in Sweden – Coping processes in children and their families. Childhood, 6, 167-188.
 • Alsulaiman, A., De bestuurlijke randvoorwaarden voor de toepassing van het integratieconcept, in Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.) (1997), 183-201, 198-199; Martens, A. (1993), De integratieproblematiek binnen een multiculturele samenleving: het verzuilingsmodel als hypothese, in Demeyere, F. (ed.) (1993), Over pluralisme en democratie. Verzuiling en integratie in een multiculturele samenleving, VUBPRESS, Brussel, 39-50.
 • Apa (2004). Diagnostic Manual for Classification of Mental Disorders (iv). Washington: apa.
 • Bean, T.M. (2006). Assessing the psychological distress and mental healthcare needs of unaccompanied refugee minors in the Netherlands. Leiden: Dissertation Leiden University.
 • Berman, H. (2001). Children and war: Current understandings and future directions. Public Health Nursing, 18(4), 243-252.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars. Belgisch Staatsblad, 4 december 2008, blz. 63 680 e.v.
 • Blancke, S., Grochowwski, N. en Martens, S. (1991). // Fact-finding missie Roma in Slowakije.// Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Catherine, L. (2002). Palestina. De laatste kolonie? Antwerpen: EPO.
 • Chemtob, C.M., Nakashima, J., & Carlson, J.G. (2002). Brief treatment for elementary school children with disaster-related Posttraumatic Stress Disorder: A field study. Journal of Clinical Psychology, 58, 99-112.
 • Cliteur, P. (2002). Moderne Ppapoea’s. Dilemma’s van een multiculturele samenleving. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 • Dagevos, J., & Schellingerhout, R. (2003). Sociaal- culturele integratie: contacten, cultuur en oriëntatie op de eigen groep. Den Haag: SCP.
 • Decreet 28 februari betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid, Belgisch Staatsblad, 8 mei 2003, blz. 24 937 e.v.
 • Decreet van 14 juli 2006 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, Belgisch Staatsblad, 9 november 2006, blz. 59 990 e.v.
 • Decreet van 1 februari 2008 tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, Belgisch Staatsblad, 21 februari 2008, blz. 10 851 e.v.
 • De Mets, J. (2000). Reizigers uit noodzaak. Het Belgisch vluchtelingenbeleid anno 2000. rapport, Antwerpen, Jongeren en de wereld, 90.
 • Derluyn, I. (2005). Emotional and behavioural problems in unaccompanied refugee minors. Orthopedagogische Reeks, 19.
 • Derluyn, I., & Broekaert, E. (2007). Different perspectives on emotional and behavioural problems in unaccompanied refugee children and adolescents. Ethnicity & Health, 12, 141-162.
 • Derluyn, I., & Broekaert, E. (2005). On the way to a better future: trafficking and smuggling of unaccompanied minors. International Migration, 43, 31-56.
 • Donceel, V. (2000). Roma in België en Slowakije. Gent, Kompas, 2-3.
 • Driessen, G. (2004). De taalsituatie van Caribische en Mediterane immigranten. Ontwikkelingen in taalvaardigheid en taalkeuzes in Antilliaanse, Surinaamse, Turkse en Marokkaanse gezinnen gedurende de periode 1995-2003. Migrantenstudies (20), 74-93.
 • Dyregrov, A., Gjestad, R., & Raundalen, M. (2002). Children exposed to warfare: a longitudinal study. Journal of Traumatic Stress, 15, 59-68.
 • Eeckhout, B. (2000). Nog enkel materiële hulp voor asielzoekers. Asielaanvragen voortaan pas ontvankelijk als ze aan de landsgrens worden ingediend. De Morgen, 4.
 • Eeckhout, B. en Martens, B. (2000). Asielhervorming zonder opheffing migratiestop is zinloos. De Morgen, 4.
 • Entzinger, H. (1994), Shifting Paradigms: An Appraisal of Immigration in the Nederlands, in Fassmann, H. en Münz, R. (eds.) (1994), European Migration in the late Twentieth Century, Edward Elgar, Eldershot/Brookfield, 93-112, 98-103.
 • Entzinger, H. (1997), Inburgeren met én zonder concessies. Enkele kanttekeningen bij het advies ‘Beleidsopvolging minderhedendebat’, in Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.) (1997), Nieuwe burgers in de samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland, Acco, Leuven/Amersfoort, 29-42; Pinto, D. en Van Ree, A. (1998).
 • Entzinger, H. (1996). De dilemma’s van het inburgeren in een multiculturele samenleving. Krisis, 63. 70-73, 73.
 • Fret, L., (2008). Inburgeren met eigen budget. Alert, jaargang 34, p.5-10.
 • Heidemann, G. en Witt, H., (1983) Einbürgerung des Mufflon (Ovis ammon musimon) in Schleswig- Holstein, Zeitschrift für Jagdwissenschaft, jaargang 29, p. 23-30.
 • Heptinstall E., Sethna, V., & Taylor, E. (2004). ptsd and depression in refuee children. European Child Adolescent Psychiatry, 13, 373-380.
 • Heyse P., Pauwels F, Wets J., Timmerman C. & Perrin N. (2007). Liefde kent geen grenzen: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van huwelijksmigratie uit Marokko,Turkije, Oost-Europa en Zuid-Oost Azië. HIVA/Onderzoeksgroep Armoede en sociale Uitsluiting, K.U.Leuven/Universiteit Antwerpen, Leuven/Antwerpen.
 • Kaminer, D., Seedat, S., & Stein, D.J. (2005). Posttraumatic Stress Disorder in children. World Psychiatry, 4, 121-125.
 • Keulen M. (2004), Beleidsnota inburgering 2004-2009, 22 oktober 2004.
 • Kortram, L., (2007). Allochtone Burgers zijn geen buitenstaanders. Alert, jaargang 33, p.21-30.
 • Kymlicka, W., Multicultural citizenship, Clarendon, Oxford; RAZ, J. (1994), Multiculturalism. A liberal perspective, in Dissent, Winter, 67-79.
 • Leisink, P. (1997). Burgerschap, inburgering en werken in Nederland n Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.) (1997), 115-130, 123-128.
 • Lewis, B. (2002). Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten. Amsterdam: De Arbeiderspers.
 • Lodewyckx I.,& Geets J. (2002), ‘Integratie en Identiteit. een toepassing op de beleving van de Islam’, Alert, vol. 28, nr. 5, p. 69-79.
 • Lustig, S.L., Kia-Keating, M., Knight, W.G., Geltman, P., Ellis, H., Kinzie, J.D., Keane, D., & Saxe, G.N. (2004). Review of child and adolescent refugee mental health. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 24-36.
 • Mathijs, G. (2000). Mondelinge mededeling via formeel gesprek. PRIC cel vluchtelingen, Gent.
 • Meiser-Stedman, R. (2002). Towards a cognitive-behavioral model of ptsd in children and adolescents. Clinical Child and Family Psychology Review, 5, 217-232.
 • Moonen, N. (2000). Mondelinge mededeling via formeel gesprek. VMC cel vluchtelingen, OCIV Brussel.
 • Mooren, T., & Kleber, R.J. (1996). Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren onder Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Mooren, T., & Schoorl, M. (2006).// Psycho-educatie aan vluchtelingen en asielzoekers: Programma"s belicht en vergeleken.// Cogiscope, 02, 5-9.
 • Phalet, K., Van Lotringen, C., & Entzinger, H. (2000). Islam in de multiculturele samenleving. Opvattingen van jongeren in Rotterdam. Utrecht: Universiteit Utrecht - European Research Centre on Migration and Etnic Relations.
 • Phillips, C. (2002). Een nieuwe wereldorde. Amsterdam: De Bezige Bij.
 • Pinto, D. en Van Ree, A. (1998), Samen verder. Ontwikkeling van participatiebeleid. Achtergrondinformatie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 86-101, 116-117.
 • Pynoos, R., & Fairbank, J. (2003). The state of child trauma in America, two years out. The Brown Child and Adolescent University Behavior Letter, 19, 5-6.
 • Rousseau, C., Drapeau, A., & Rahimi, S. (2003). The complexity of trauma response: a 4-year follow-up of adolescent Cambodian refugees. Child Abuse & Neglect, 27, 1277-1290.
 • Tholen, J. H. (1997), Vreemdelingenbeleid en rechtvaardigheid? Een wijsgerige studie naar onze beoordelingen van immigratie- en naturalisatiebeleid, proefschrift, Kath. Univ. Nijmegen, 202.
 • Tribalat, M. (1995). Sociabilité. Enquête Mobilité Géographique et Insertion Sociale. Rapport final. 419-442.
 • Van Boxtel, H., Integratiebeleid 1999-2002:“Kansen krijgen, kansen pakken”, ministerie voor Grote Steden- en Integratiebeleid.
 • Van Craen, M., Vancluysen, K., & Ackaert, J. (2007). Voorbij wij en zij? De sociaal- culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen tegen de meetlat. Brugge: Vanden Broele.
 • Van der Zwan, A. en Entzinger, H. (1994), Beleidsopvolging minderhedendebat, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken; Entzinger, H. (1997), 32-33.
 • Van Gunsteren, H., Admission to Citizenship, in Ethics 98, 731-741.
 • Van IJzendoorn, M.H., Bakermans-Kranenburg, M.J., & Sagi-Schwartz, A. (2003). Are children of Holocaust survivors less well-adapted? A meta-analytic investigation of secondary traumatization. Journal of Traumatic Stress, 16, 459-469.
 • Vermeersch, P. (2000). De Roma in postcommunistisch Europa: schets van de sociopolitieke context. Leuven/werkgroep Roma-VZW VMC.
 • Vermeersch, P. (2000) De vluchtelingenproblematiek en het beeld van de Centraal- en Oost-Europese Roma. Streven.
 • Wets J. (2007), Wat is inburgering in Vlaanderen? Conceptnota ‘inburgering’ in het kader van het VIONA- onderzoek ‘Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaamse inburgeringsdecreet’, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, pp. 33.