Trefwoordenlijst

Moeilijke woorden:

A
Acculturatie
Zich aanpassen aan de nieuwe culturele omgeving
Actor
Iemand die een handeling verricht en daarmee een proces beïnvloedt
Analfabeten
Volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven
Asielloketten
Loketten aan de landsgrenzen waar vluchtelingen hun asielaanvraag moeten doen
Asielprocedure
De behandeling van de asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken
Asielzoekers
Diegenen die een verzoek tot verblijf indienen
Aspiraties
Streven naar een hoger positie
Assimilatie
Opgaan in een nieuw milieu van groepen en individuen (m.a.w. aanpassing)
Assimileren
Aanpassen aan; gelijkmaken

B

C
Cohorte
Het geheel van individuen of paren die eenzelfde demografische gebeurtenis beleefd hebben in eenzelfde periode
Communisme
Staatsvorm waarbij de staat (de regering) alles in het land bepaald. Alle bedrijven, winkels, enz. zijn van de staat, alle mensen zijn dan ook werkzaam bij de staat
Concentratiescholen
Scholen waar vreemde kinderen in de meerderheid zijn
Conjunctuur
De op- en neergaande beweging van de economie binnen een periode van vijf tot tien jaar
Consensus
Gelijkvoelendheid, van gelijke mening, gelijke visie, of gelijkgestemdheid
Consolideren
Hecht en duurzaam maken
Conventie van Genève
Het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen
Coöperaties
Samenwerking tussen twee of meerdere partijen
Culturele pluraliteit
Meerde culturen hebben
Cultuurrelativisme
Alle culturen zijn gelijkwaardig

D
Dependance
Bijgebouw van een school
Discours
Het spreken van een bepaalde groep op een bepaald niveau
Dispatchingcel
Een cel die onder de dienst vreemdelingenzaken werkt en op de hoogte is van het aantal vrije plaatsen in elk opvangcentrum
Dissidente
Andersdenkenden
Doctrines
De leer
Dose-response verband
Relatie tussen dosis en effect

E
Economische vluchtelingen
Volkse term, geen juridisch begrip; economisch migrant; iemand die om economische overwegingen naar een ander land migreert, mogelijke redenen zijn dat men te weinig verdient in eigen land of dat men niet tevreden is met zijn huidig bestaan
Eigendomswetgeving
Wetgeving m.b.t. eigendom; regels inzake eigendom
Empowerment
Het geheel van maatregelen ter stimulering van mensen met name werknemers, om zelf verantwoordelijkheid te nemen
Een facilitator
Een vergemakkelijking, een vereenvoudiging
Eénloketprincipe
Mensen kunnen zich aanmelden met allerlei vragen/problemen bij één loket
Enuresis, encopresis
Regressief gedrag
Eruditie
Uitgebreide kennis die samen met een eigen mening wordt verwoord
Etnische identiteit
Zowel het besef van lidmaatschap van een etnisch- culturele groep als een evaluatief en/of affectief element dat een zeker gevoel van verbondenheid met die groep benadrukt.
Exclusie
Uitsluiting, het verwijderen van mensen uit een bepaalde kring

F
Fatalisme
Berusting; een geloof in het noodlot en de machteloosheid van de mens, je kunt er toch niks tegen doen dus hoef je het ook niet te proberen
Fundamentalisten
Mensen die de voorgeschreven regels van het geloof zeer strikt volgen

G
Gegrondheidonderzoek
Tweede deel van de asielprocedure; controle van het ontvankelijkheidonderzoek; is de aanvraag wel gegrond, voldoet de persoon aan de voorwaarden?
Genstitutionaliseerd racisme
Racisme is een gevestigd begrip in onze maatschappij

H
Hiaat
Leemte
Huisvestingsbeleid
Beleid, voorschriften voor huisvesting, onderdak, verschillende woonvormen

I
Impasse
Moeilijkheid waarvoor men geen oplossing ziet
Implementatiefase
De fase waar een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie wordt ingevoerd
Inburgering
Opgenomen worden in de gemeenschap
Inburgeringsattest
Is een attest dat iemand krijgt wanneer hij een inburgeringstraject heeft gevolgd
Incidenteel
Onregelmatig; niet vaak; bijkomend
Inclusie
Een visie die ervan uitgaat dat alle mensen, zonder enige uitzondering deel uitmaken van de samenleving
Intakegesprek
Een gesprek om uit te zoeken welke hulp of les iemand nodig heeft
Integratie
Samenbundelen, samenwerken als één geheel; opname in een geheel, met name van bepaalde personen of bevolkingsgroepen in de maatschappij
Integrisme
Een synoniem voor islamitisch fundamentalisme
Interculturele samenleving
Samenleving van mensen met een verschillende cultuur
Isolatie
Iemand of iets apart houden; afsluiten, uitsluiten

J

K
Kluwengezinnen
Overbescherming binnen gezinnen
Koude Oorlog
Een niet gewapend conflict tussen het Westblok onder leiding van de VS en het Oostblok onder leiding van de Sovjet-Unie
Kosmopolitische multiculturalist
Iemand die streeft naar een multiculturalistische samenleving die zich niet beperkt over één land, maar zich strekt over de hele wereld
Kumungrus
De tweede grote subgroep van de Roma; hun cultuur lijkt sterk op de Belgische cultuur; zijn sedentair en spreken naast de eigen taal ook de taal van het land waar ze leven

L
Legitimatie
Bewijs van iemands aanspraken
Liberaliseringstendensen
Men gaat steeds meer met minder belemmeringen of beperkingen functioneren
Los-zandgezinnen
Gezinnen met grote afstandelijkheid

M
Manoesjen
Sinti; de meest bekende groep Roma in Europa; wonen vooral in de driehoek Brussel – Antwerpen - Gent

N
Neokoloniale macht
Macht die de zelfstandig geworden vroegere koloniale gebieden gaat gebruiken voor hun eigen voordeel
Niet-verwijderbaren
Mensen die niet uit het land ontzet kunnen worden omwille van onbereikbaarheid van het gebied van herkomst of omwille van een burgeroorlog
Nomadisch bestaan
Rondtrekkend, rondzwervend bestaan; zonder vaste verblijfplaats
Notabelen
De aanzienlijkste burgers van een plaats

O
Ontvankelijk
In aanmerking komen voor behandeling door de instantie waartoe men zich wendt
Origine
Herkomst; land, plaats van oorsprong

P
Parentificatie
Het kind neemt de zorg en verantwoordelijkheid van de ouder over
Pluralisme
Leer die alleen het individuele voor werkelijkheid houdt, en de gehele
Pluriforme samenleving
Samenleving van mensen met culturele verschillen in opvattingen
Politieke drukkingsgroep
Een belangengroep; Een groep mensen die invloed probeert uit te oefenen op het beleid van een overheidsorgaan of op de publieke opinie om bepaalde belangen te verdedigen
Postmigratieomstandigheiden
Spanningsvolle omstandigheden na het besluit van vertrek
Premigratiegebeurtenissen
Gebeurtenissen voor het besluit van vertrek
Pro Deo advocaat
Recht voor mensen die het niet kunnen betalen om gebruik te mogen maken van gratis rechtsbijstand bij rechtszaken
Psycho-educatie
Info en advies over een psychische ziekte
Psychosociaal
behorend tot of betr. hebbend op de invloed van sociale factoren op psychische verschijnselen
Psychosomatische symptomen
Symptomen met een psychische oorsprong

Q

R
Razzia
Onverwachte inval; klopjacht van de politie; massale inhechtenisneming
Regularisatieprocedure
Kans voor asielzoekers of uitgeprocedeerden die al geruime tijd in België verbleven om toch erkend te worden
Religieuze identiteit
De mate van identificatie en verbondenheid van een individu met een bepaalde religie
Repatriëring
Het terug laten brengen van vreemdelingen naar het eigen land
Roma
Zigeuners; een naam voor een nomadisch volk; de term Roma kan zowel slaan op het gehele volk als op één van de groepen
Roms
Mens of volk; de kleinste groep Roma en meest opvallende groep omdat ze zich meest aan de oude tradities houden; wonen vooral in de driehoek Brussel – Antwerpen - Leuven

S
Samenwerkingsprotocol
Geheel van vastgelegde regels en afspraken op een bepaald gebied
Schengen-landen
België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland; SCHENGEN-landen zijn de landen binnen de Europese Unie die een verdrag gesloten hebben om grenscontroles af te schaffen, het reizen binnen deze landen kan in principe zonder identiteitskaart of paspoort aan de grens te tonen; dit betekent ook dat een asielaanvraag binnen één van deze landen, telt voor al deze landen wanneer die niet aanvaard wordt
Scope
Een gedeelte van een ‘formule’
Secularisme
Geestesstroming die het proces waardoor de voornaamste sectoren van het maatschappelijk leven onttrokken worden aan de kerk en het geloof bevordert
Sedentair
Het hebben van een vaste woonplaats
Segregatie
Afzondering uit de samenleving; apartheid; scheiding op basis van bepaalde eigenschappen; al dan niet opzettelijk teweeggebrachte scheiding tussen bevolkingsgroepen
Self-efficacy
Versterken van het gevoel van eigenwaarde en daadkracht
Skinheads
Zich provocerend gedragende mensen die qua uiterlijk opvallen door een geheel kaal geschoren hoofd en die meestal racistisch opgesteld zijn tegen minderheidsgroepen
Sociale - culturele integratie
Deze vorm van integratie omvat vier dimensies: de taalbeheersing, het sociaal kapitaal, de identiteitsbeleving en de waardeoriëntaties
Sociaal kapitaal
De mate waarin je sociale contacten hebt en lid bent van een vereniging
Sociale defecten
Onregelmatigheden in de omgang tussen mensen bv. racisme
Stadsgetto's
Grotendeels van de buitenwereld afgescheiden stadswijk voor minderheidsgroepen
Stigmatiseren
Brandmerken; een etiket opplakken; dikwijls een vooroordeel dat men meteen aan een gehele groep toedicht
Structurele integratie
De posities die iemand inneemt in de maatschappij. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of wat betreft het inkomen
Surplus tijd
Hiermee bedoelt men de tijd die het huishouden niet rechtstreeks of onrechtstreeks moet besteden aan zijn subsistentie (het op-zichzelf bestaan; levensonderhoud)

T
Thatcher-regime
Een regime dat volgens een politiek-economische visie een groot vertrouwen in de vrije markt combineert met een sterke centrale regering
Tijdelijk Noodvoorziening
Asielzoeker wordt er opgevangen als er een korte wachttijd bestaat voordat het verhoor van de IND plaatsvindt
Transfereren
Overbrengen; overmaken naar een andere plaats

U

V
Verblijfsstatuut
Het statuut, de status die je hebt als asielzoeker, er zijn verschillende mogelijkheden
Vergunningssysteem
Reglement m.b.t. het aanvragen van een vergunning
Verzuiling
Verschijnsel dat de maatschappij uiteenvalt in sterk gescheiden kerkelijke – politieke belangengroepen (= groep mensen die allemaal dezelfde belangen hebben). Deze scheiding uit zich dan in alle facetten van het maatschappelijk leven
Visum
Apart document of stempel op een paspoort, als vergunning om naar of door dat land te reizen of er te verblijven, soms ook om het te verlaten
Vlachen
Eén van de twee grote subgroepen van de Roma; leven op een erg traditioneel wijze; zij trekken nog steeds rond
Vluchteling
Een persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, zijn politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep
Vluchtelingen
Diegenen die op grond van hun geschiedenis verblijf is toegekend
Vluchtelingenkaart
Soort paspoort met daarop naam, leeftijd, vorige woonplaats en de reden voor het verlaten van het land
Vluchtelingenprobleem
Het ‘probleem’ is verbonden met de opbouw van de internationale gemeenschap, het gaat niet om de vluchteling zelf, maar om de hulp ervoor en de toename van het aantal
Volkssoevereiniteit
Het berusten van het hoogste gezag bij het volk
Vreemdelingenregister
Er zijn twee soorten registers: het vreemdelingenbevolkingsregister, voor houders van een vergunning tot verblijf of vestiging en het vreemdelingenverblijfsregister, voor degenen die (nog) geen houder zijn van een vergunning tot verblijf of vestiging
Vrijemarkteconomie
Een vrije economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen en de overheid niet tussenkomt; laissez faire, laissez passer

W
Waardeoriëntatie
Opvattingen over sociale thema's; waarden en normen van de samenleving

X
Xenofoob
Iemand die vreemdelingen, buitenlanders haat of er een angst voor heeft

Y

Z
Zionistisch nationalisme
Het streven van de Joden om een eigen nationale staat te stichten en te besturen in Palestina. Dit komt voort uit een voorliefde voor eigen volk en voor eigen land

Afkortingen:

A
AEL
Arabische-Europese Liga
AMA
Alleenstaande minderjarige asielzoeker
AMB
Arbeidsmarktbeheer
AZC
Azielzoekcentra

B
BGDA
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
BS
Belgisch Staatsblad

C
CBE
Centrum voor basiseducatie
CBS
Centraal bureau voor statistiek
CGVS
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
COA
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
OCMW
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
COVAAR
Cognitieve vaardigheidstest
CVO
Centrum voor Volwassenen Onderwijs

D
DOMINO
Domeinspecifieke instroomtoets voor opleidingen
DVZ
Dienst Vreemdelingenzaken

E
EMDR
Eye Movement Desensitization reprocessing
EU
Europese Unie

F
Fedasil
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

G

H

I
IND
Immigratie-en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie
ISK
Internationale Schakelklas

J

K

L
LO
Loopbaan Oriëntatie

M
MO
Maatschappelijke Oriëntatie

N
NEKI
Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities
NK'er
Nieuwkomer
NT2
Nederlands als Tweede Taal

O
OB
Onthaalbureau
OCIV
Overlegcentrum voor de Integratie van Vluchtelingen
OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OK'er
Oudkomer

P
PRIC
Provinciaal Integratiecentrum
PTSS
Posttraumatische stressstoornis

Q

R
ROC
Regionaal Opleidingscentrum
RR
Rijksregister

S
SLM
Stichting Lau Mazirel

T
TB
Trajectbegeleider of trajectbegeleiding
TIBO
Taaltoets Nederlands bij Instroom Beroepsopleiding

U
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UTC
Universitair Talencentrum

V
VMC
Vlaams Minderhedencentrum
VN
Verenigde Naties
VP
Vreemdelingenpolitie

W
WIN
Wet Inburgering Nieuwkomers

X

Y

Z